ΑΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΙΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ
Επικοινωνία: 210 6006430-31

Πολιτική Ποιότητας (ISO 9001)

ISO-9001Με το όρο Ποιότητα στην εταιρεία ΑΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΙΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. εννοείται ότι τα παρεχόμενα προϊόντα και οι υπηρεσίες που καλύπτουν τη δραστηριότητα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ, ικανοποιούν απόλυτα τις προδιαγραφές της εταιρείας, τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, και καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις του πελάτη.

Η Διοίκηση ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ για την Πολιτική Ποιότητας. Εξασφαλίζει δε τη δέσμευση αυτή καλλιεργώντας το πνεύμα της συνολικής και συλλογικής προσπάθειας σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα μέσα, ώστε όλοι να τηρούν την Πολιτική Ποιότητας και να προωθούν κάθε ενέργεια που διαρκώς προάγει και βελτιώνει την ποιότητα.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η εταιρεία ΑΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΙΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:
 • Η Διοίκηση παρέχει στο προσωπικό καλό εργασιακό κλίμα, επαρκή πληροφόρηση και εκπαίδευση, καλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα από αξιόπιστους προμηθευτές, για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.
 • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας.
 • Οι Υπεύθυνοι Τμημάτων είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα της εργασίας των τμημάτων τους.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας.
 • Η εταιρεία ΑΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΙΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (μηχανήματα, όργανα, εργαλεία, υλικά, εκπαίδευση) για την επίτευξη των σκοπών ποιότητας.
 • Όλες οι ενέργειες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες / Διεργασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Όλα τα στοιχεία ελέγχων τεκμηριώνονται, αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μιας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας.
 • Η εταιρεία έχει έναν Υπεύθυνο Ποιότητας ο οποίος είναι ορισμένος από τη Διοίκηση (Εκπρόσωπος της Διοίκησης (ΕΔ) και έχει εξουσία και οργανωτική ανεξαρτησία για να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000. Τυχόν παρεκκλίσεις αποτελούν αφορμή για άμεση εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.

Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας ΑΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΙΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. τηρούν την Πολιτική Ποιότητας και προωθούν κάθε ενέργεια που προάγει και συντηρεί την ποιότητα.

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη της ποιότητας εντός της εταιρείας ΑΙΚ. ΚΑΡΑΜΠΙΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. Στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής Ποιότητας η Διοίκηση έχει θέσει συγκεκριμένους Σκοπούς Ποιότητας οι οποίοι είναι :

 • Η ανάπτυξη της εταιρίας
 • Η αύξηση της Ικανοποίησης των πελατών.
 • Η συνεχής μείωση μέχρι μηδενισμού των παραπόνων πελατών.
 • Η χρήση προηγμένων τεχνολογικά μεθόδων για την παραγωγή και τον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών & προϊόντων.
 • Η προσαρμογή των προμηθευτών υλικών και υπηρεσιών, στις ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές, στους οικονομικούς όρους και στους προκαθορισμένους χρόνους παράδοσης που θέτει η εταιρεία και η μείωση ελαττωματικών και βοηθητικών υλών.
 • Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών & προϊόντων και η μείωση των ελαττωματικών
 • Η συνεχής μείωση μέχρι μηδενισμού των μη συμμορφώσεων – αποκλίσεων ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Η εστίαση όλων των εργαζομένων στην συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας εργασίας τους.